Algemene voorwaarden parkeeraccommodaties Parkeerbeheer INDIGO

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • Gereserveerd Parkeren: De parkeerproducten van Parkeerbeheer INDIGO die via internet te reserveren zijn.
 • Exploitant: Parkeerbeheer INDIGO nv
 • Motorvoertuig: Motorvoertuig zoals omschreven in de verkeerswetgeving.
 • Parkeeraccommodatie: Parkeerterrein of garage/kelder met bijbehorende ruimten en terreinen welke is bedoeld voor het parkeren van Motorvoertuigen.
 • Parkeerder: De eigenaar, kentekenhouder, gebruiker of inzittende van een Motorvoertuig die dat Motorvoertuig in of op de Parkeeraccommodatie wil brengen of heeft gebracht.
 • Parkeerbewijs: Parkeerkaart, parkeerabonnement, of ieder door Exploitant aangewezen middel dat gebruikt kan worden om toegang tot de Parkeeraccommodatie te verkrijgen.
 • Parkeergeld: Het bedrag dat de Parkeerder verschuldigd is voor het gebruik van de Parkeeraccommodatie.
 • Parkeerperiode: De periode waarin het Motorvoertuig daadwerkelijk in/op de Parkeeraccommodatie is geparkeerd, zijnde de periode gelegen tussen de ingangsdatum (deze datum meegerekend) en de daadwerkelijk einddatum (deze datum meegerekend) van het parkeren, hetgeen wordt bepaald aan de hand van het door het PMS geregistreerde tijdstip van in- , respectievelijk uitrijden.
 • PMS (Parkeer Management Systeem): Systeem bestaande uit hard- en software welke gebruikt wordt voor toegangscontrole-, betalingshandelingen, uitrijdcontrole en leveren van managementinformatie met betrekking tot de Parkeeraccommodatie.
 • Reserveringsperiode: De door de Parkeerder vooraf in zijn Gereserveerd Parkeren boeking aangegeven periode waarin het Motorvoertuig door de Parkeerder wordt geparkeerd, zijnde de periode gelegen tussen de aangegeven ingangsdatum (deze datum meegerekend) en de aangegeven einddatum (deze datum meegerekend) van het parkeren.
 • Website: De door Exploitant op het internet geëxploiteerde website, met het adres www.besixpark.com.
   

Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 Deze Voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2017 en vervangen alle voorgaande voorwaarden m.b.t. de Parkeeraccommodaties van de Exploitant.

2.2 De toegang tot Parkeeraccommodaties wordt uitsluitend verleend onder toepassing van deze Voorwaarden.

2.3 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle parkeerovereenkomsten. Parkeerovereenkomsten worden gesloten:

 • via een bij de ingang van de Parkeeraccommodatie getrokken parkeerkaart
 • via het in- en uitrijden met een creditcard, waarbij de parkeerduur wordt geregistreerd in het PMS
 • via een reservering
 • via inrijden op kentekenherkenning
 • via een van tevoren bestelde en ontvangen parkeerkaart
 • via toegangsverlening middels intercomoproep en toelating door het beheer van Exploitant
 • via een abonnement voor meervoudige gebruik van de Parkeeraccommodatie
 • via een overeenkomst met Exploitant voor gebruik van de Parkeeraccommodatie

2.4 Indien een of meer bepalingen van deze Voorwaarden nietig blijken te zijn, vernietigd worden of anderszins hun rechtsgeldigheid verliezen, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden zoveel mogelijk van kracht blijven, voor zover zulks in overeenstemming is met de strekking van deze Voorwaarden. De vernietigde bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling waarbij de strekking van deze Voorwaarden behouden blijft.
 

Artikel 3 Parkeerovereenkomst

a. Een Parkeerovereenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen nadat een Parkeerder houder is geworden van een Parkeerbewijs en dit Parkeerbewijs gebruikt voor het parkeren van een Motorvoertuig in/op de Parkeeraccommodatie. Bij onenigheid over de vraag of er gebruik wordt gemaakt van de Parkeeraccommodatie, zal bepalend zijn het feit dat de Parkeerder zich met het Motorvoertuig in of op de Parkeeraccommodatie bevindt;

b. Een parkeerovereenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen in geval van Gereserveerd Parkeren, op de wijze zoals beschreven in artikel 2 van de Bijzondere Bepalingen van deze Voorwaarden.

3.1 De duur van een Parkeerovereenkomst is gelijk aan de Parkeerperiode.

3.2 Aan de Parkeerder wordt een willekeurige plaats in de Parkeeraccommodatie ter beschikking gesteld, tenzij vooraf door Parkeerder en Exploitant een overeenkomst is afgesloten waarbij een specifieke plaats of gedeelte van de Parkeeraccommodatie is aangewezen.
 

Artikel 4 Toegang

4.1 Een geldig Parkeerbewijs of een geaccepteerde Gereserveerd Parkeren boeking geeft, mits er voldoende plaats beschikbaar is, recht op toegang tot de Parkeeraccommodatie en het parkeren van één Motorvoertuig.

4.2 De Parkeeraccommodaties van de Exploitant zijn 24 uur per dag opengesteld.

4.3 Tot de Parkeeraccommodatie worden uitsluitend Motorvoertuigen toegelaten met een lengte van max. 5.00 meter, een breedte van max. 1.90 meter en een gewicht van minder dan 2500 kilogram; de hoogte van deze Motorvoertuigen mag niet hoger zijn dan de bij de ingang van de Parkeeraccommodatie aangegeven hoogte.

4.4 Exploitant is gerechtigd aan enig Motorvoertuig de toegang tot de Parkeeraccommodatie te weigeren, indien zij dit met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid wenselijk acht. Dit zal zich onder meer voordoen indien Exploitant weet of vermoedt dat een Motorvoertuig ontplofbare of andere gevaarlijke stoffen vervoert, daaronder niet begrepen motorbrandstoffen in het daarvoor bestemde brandstofreservoir van het Motorvoertuig (uitz. LPG in overdekte/ondergrondse Parkeeraccomocaties), evenals in geval zij van oordeel is dat het Motorvoertuig gelet op de omvang en/of zwaarte, dan wel door zaken die daarmee worden vervoerd, aan de omgeving schade in de meest ruime zin kan toebrengen.

4.5 De Exploitant is gerechtigd, indien dit naar het oordeel van de Exploitant noodzakelijk is, voertuigen en/of personen binnen de Parkeeraccommodatie te verplaatsen en/of enig voertuig uit de Parkeeraccommodatie te (doen) verwijderen. De staat waarin een voertuig verkeert, kan voor Exploitant een reden zijn om dit voertuig uit de Parkeeraccommodatie te (laten) verwijderen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid voor de Exploitant kan leiden. De Exploitant dient bij het beoordelen van de noodzaak tot verplaatsing en/of verwijdering de redelijkheid en zorgvuldigheid in acht te nemen.

4.6 Motorvoertuigen die in strijd met de toepasselijke voorschriften zijn geparkeerd, kunnen door de Exploitant te allen tijde voor rekening en risico van de Parkeerder worden verwijderd en zo nodig buiten de Parkeeraccommodatie worden gebracht.

4.7. De Exploitant is gerechtigd, indien dit naar zijn oordeel noodzakelijk is, voertuigen te voorzien van een wielklem. De Exploitant dient bij het beoordelen van de noodzaak tot aanbrengen van een wielklem de redelijkheid en zorgvuldigheid in acht te nemen.
 

Artikel 5 Gebruiksvoorschriften

5.1 Gedurende de aanwezigheid op de Parkeeraccommodatie dient de Parkeerder zich te gedragen conform de bepalingen van de Wegenverkeerswet, de nadere regels krachtens deze wet gesteld, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en de daarbij behorende bijlagen, als ook de nadere regels krachtens bedoeld reglement gesteld.

5.2 De Parkeerder op Antwerp Airport is gebonden aan het luchthavenreglement Antwerp Airport. De parkeerder is daarnaast gebonden aan de algemene voorwaarden voor het gebruik van Parkeerbeheer INDIGO, alsmede aan latere wijzigingen respectievelijk nieuwe versies daarvan zodra deze in werking zijn getreden, tenzij van bedoelde regeling in deze Voorwaarden nadrukkelijk is afgeweken. De vigerende versies van de algemene voorwaarden en het luchthavenreglement zijn te allen tijde te raadplegen op www.besixpark.com.

5.3 De Parkeerder is voorts verplicht aanwijzingen van het personeel van de Exploitant of door daartoe door Exploitant ingehuurde derden op te volgen, het Motorvoertuig te plaatsen op de aangegeven of aan te geven plaats en zich zodanig te gedragen dat het verkeer in en/of bij de Parkeeraccommodatie niet wordt gehinderd en de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht.

5.4 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Exploitant mag een Motorvoertuig niet langer dan 90 dagen ononderbroken in de Parkeeraccommodatie geparkeerd zijn. Na het verlopen van deze termijn is de Parkeerder naast het Parkeergeld voor 90 dagen parkeren tevens het Parkeergeld verschuldigd voor elke dag of een gedeelte daarvan na afloop van genoemde termijn dat het Motorvoertuig van Parkeerder in de Parkeeraccommodatie aanwezig is, onverminderd het recht van Exploitant om daarnaast en daarenboven vergoeding van kosten, schaden en interesten te vorderen.

5.5 Indien de Parkeerder een voertuig in de Parkeeraccommodatie heeft achtergelaten gedurende een periode van meer dan 90 dagen en ondanks schriftelijk verzoek dan wel sommatie van Exploitant weigert dan wel, om welke reden dan ook, niet in staat is het achtergelaten voertuig te verwijderen, is Exploitant gerechtigd het achtergelaten voertuig uit of van de Parkeeraccommodatie te (doen) verwijderen binnen 14 dagen na het verzoek of de sommatie en elders op te slaan. In geval het adres van de Parkeerder ondanks redelijke inspanning niet valt te achterhalen, kan worden volstaan met het aanbrengen van een duidelijk zichtbaar aangebracht schriftelijk verzoek tot verwijdering onder een ruitenwisser van het voertuig. Indien de Parkeerder binnen drie (3) maanden na het verzoek of de sommatie het voertuig niet heeft opgehaald, is Exploitant gerechtigd het voertuig te verkopen of te vernietigen. Exploitant is alsdan slechts gehouden aan de Parkeerder te vergoeden de verkoopopbrengst verminderd met het verschuldigde Parkeergeld, eventuele boete en de kosten van Exploitant in verband met de verwijdering en de tijdelijke opslag van het voertuig. Indien het verschuldigde Parkeergeld, eventuele boete en voornoemde kosten van Exploitant hoger zijn dan de opbrengst van het voertuig, dient de Parkeerder al deze kosten te voldoen aan Exploitant.
 

Artikel 6 Beperkingen gebruik

6.1 Het is verboden om:

a. de Parkeeraccommodatie voor andere doeleinden te gebruiken dan voor het parkeren van Motorvoertuigen;

b. in, op of bij de Parkeeraccommodatie goederen of diensten aan te bieden, uit te delen, of deze te verkopen of te verhuren;

c. de Parkeeraccommodatie te gebruiken voor het uitoefenen van commerciële activiteiten zonder schriftelijke toestemming van exploitant;

d. in, op of aan de Parkeeraccommodatie reclame te maken. Bij het aantreffen van onbevoegd verspreide reclame-uitingen zullen de verwijderingkosten worden verhaald op de veroorzaker;

e. de Parkeeraccommodatie met aanhangwagens van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen caravans, binnen te rijden of op te rijden;

f. in de Parkeeraccommodatie te roken of (open) vuur te maken;

g. ontplofbare, ontbrandbare of anderszins gevaarlijke en/of schadelijke stoffen in de Parkeeraccommodatie te brengen dan wel binnen te hebben, met uitzondering van motorbrandstof in het daarvoor bestemde normale brandstofreservoir van het Motorvoertuig (uitz. LPG in overdekte/ondergrondse Parkeeraccomocaties);

h. de Parkeeraccommodatie te gebruiken als kampeerterrein;

i. afval op of in de Parkeeraccommodaties achter te laten, met uitzondering van het klein afval, dat in de daarvoor bestemde bakken dient te worden gedeponeerd.

6.2 De motor van een Motorvoertuig mag slechts in werking zijn voor zover dat noodzakelijk is voor het onmiddellijk in- en uitrijden van de Parkeeraccommodatie of het onmiddellijk parkeren van het Motorvoertuig.
 

Artikel 7 Parkeergeld en betaling

7.1 Voor het gebruik van de Parkeeraccommodatie is de Parkeerder Parkeergeld verschuldigd. Het Parkeergeld wordt berekend volgens de door Exploitant vastgestelde tarieven. De tarieven staan vermeld bij de ingang van de Parkeeraccommodaties en/of op www.besixpark.com. De Exploitant behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen.

7.2 Na betaling bij een betaalautomaat geeft het Parkeerbewijs de Parkeerder gedurende een periode, te rekenen vanaf het moment van betaling, het recht en de gelegenheid het Motorvoertuig buiten de Parkeeraccommodatie te brengen. De periode is voor kort parkeren 15 minuten en voor lang parkeren 30 minuten. Indien genoemde periode verstrijkt zonder dat de Parkeerder het Motorvoertuig buiten de Parkeeraccommodatie heeft gebracht, vangt een nieuwe parkeertermijn aan waarvoor opnieuw Parkeergeld verschuldigd is. Na betaling van de nieuwe termijn wordt de procedure als hiervoor omschreven, herhaald.

7.3 Bij verlies of ontbreken van het Parkeerbewijs mag een Motorvoertuig alleen dan buiten de Parkeeraccommodatie worden gebracht nadat de Parkeerder het op dat moment daarvoor geldende Parkeergeld heeft betaald, voor elke dag en een gedeelte daarvan dat het Motorvoertuig, naar het oordeel van de Exploitant, in de Parkeeraccommodatie aanwezig is geweest.

7.4 Het is verboden de Parkeeraccommodatie met een Motorvoertuig te verlaten zonder dat voor het gebruik van de Parkeeraccommodatie betaald is én zonder toestemming van de Exploitant. Indien zulks geschiedt, zal de Exploitant schriftelijk het verschuldigde Parkeergeld vorderen van de Parkeerder. Als niet aan de eerste vordering wordt voldaan, volgt na twee weken een tweede vordering waarin tevens wordt medegedeeld dat het betreffende Motorvoertuig de toegang tot de Parkeeraccommodaties wordt ontzegd. Tevens wordt medegedeeld dat, wanneer het betreffende Motorvoertuig in een van de Parkeeraccommodaties wordt aangetroffen, uitvoering gegeven wordt aan artikel 5.5 van deze Voorwaarden. Ingeval de N.A.W. gegevens van de eigenaar redelijkerwijs niet kunnen worden achterhaald, kan worden volstaan met het uitvoeren van het genoemde in artikel 5.5 van deze voorwaarden.
 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 De tussen partijen tot stand gekomen Parkeerovereenkomst omvat geen bewaking. De Exploitant sluit elke aansprakelijkheid uit voor beschadiging, diefstal, verlies e.d. aan/van het te parkeren of geparkeerde Motorvoertuig en andere eigendommen van de Parkeerder of inzittenden, tenzij de Parkeerder kan aantonen dat sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Exploitant.

8.2 De Exploitant is voorts niet aansprakelijk voor tekortkomingen ten gevolge van het gebruik van de Parkeeraccommodatie of ten gevolge van overige diensten die door of namens de Exploitant in de Parkeeraccommodatie worden aangeboden, tenzij de Parkeerder kan aantonen dat sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van de Exploitant.

8.3 De Parkeerder is aansprakelijk voor alle schade die door of ten gevolge van het gebruik van de Parkeeraccommodatie door Parkeerder wordt veroorzaakt. Schade door de Parkeerder veroorzaakt aan de Parkeeraccommodatie of PMS dient ter plaatse te worden vergoed tenzij, naar het oordeel van de Exploitant, de Parkeerder voldoende zekerheid kan geven dat de schade op hem kan worden verhaald. Voor de vaststelling van het bedrag van de schade zal een door of namens de Exploitant opgestelde expertise beslissend zijn. De kosten van deze expertise zijn voor rekening van de Parkeerder.

8.4 Indien de Parkeerder tekortschiet in de nakoming van enige verplichting welke is opgelegd ingevolge de wet, plaatselijke verordeningen en gebruiken en/of de met Parkeerder gesloten Parkeerovereenkomst inclusief deze Voorwaarden, is de Parkeerder gehouden aan de Exploitant alle schade te vergoeden, door deze geleden of nog te lijden als gevolg van voornoemde nalatigheid. Indien Exploitant genoodzaakt is een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de Parkeerder te doen uitbrengen of ingeval van noodzakelijke procedures tegen de Parkeerder, is de Parkeerder verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte, aan Exploitant te vergoeden, tenzij de procedure ten onrechte is aangegaan.

8.5 De Exploitant is te allen tijde gerechtigd het Motorvoertuig onder zich te houden en daartoe geëigende maatregelen te treffen, zolang niet al hetgeen de Exploitant, hetzij op grond van de Parkeerovereenkomst, hetzij uit andere hoofde van de Parkeerder te vorderen heeft, is voldaan.

8.6 Een tekortkoming kan de Exploitant niet worden toegerekend indien zij te wijten is aan een van de wil van Exploitant onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de verplichtingen uit de Parkeerovereenkomst redelijkerwijs door de Parkeerder niet meer van Exploitant kan worden verlangd. Hieronder worden in ieder geval begrepen werkstakingen, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen alsmede een tekortkoming in de nakoming door derden.
 

Artikel 9 Privacy bepalingen

9.1 Bij het in-/oprijden van de Parkeeraccommodatie wordt het kenteken van het Motorvoertuig geregistreerd in het PMS en afgedrukt op de inrijdkaart voor de volgende doeleinden:

a. bestrijding van fraude: bij verlies of diefstal van de inrijdkaart, kan aan de hand van het geregistreerde kenteken worden nagegaan wanneer het betreffende Motorvoertuig is ingereden en kan daarmee het corresponderende parkeertarief worden vastgesteld;

b. beveiliging: bij het uitrijden wordt gecontroleerd of het kenteken van het Motorvoertuig overeenkomt met het kenteken op de inrijdkaart.

9.2 Indien de Parkeerder gebruik maakt van de dienst Gereserveerd Parkeren verwerkt Exploitant de persoonsgegevens van Parkeerder, in aanvulling op de sub 9.1 genoemde doeleinden, voor de doeleinden beschreven in artikel 5 van de Bijzondere Bepalingen van deze Voorwaarden.
 

Artikel 10 Abonnementen

10.1 Voor zover in dit artikel hiervan niet wordt afgeweken zijn alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing. Per categorie (personeel, autoverhuurbedrijven en andere nader aan te wijzen onderdelen) kunnen afzonderlijke abonnementen worden afgesloten.

10.2 Het abonnement tot stalling van een voertuig wordt volgens de dan geldende tarieven afgesloten voor de duur van twaalf maanden, waarna het telkenmale stilzwijgend met twaalf maanden zal worden verlengd, tenzij anders overeengekomen.

10.3 De Parkeerder met abonnement zal ten minste vier weken van te voren schriftelijk mededeling ontvangen van de Exploitant over voorgenomen tariefsverhogingen. Mocht een Parkeerder met abonnement niet wensen in te stemmen met een tariefsverhoging dan kan hij de overeenkomst schriftelijk doen beëindigen binnen twee weken nadat de Exploitant de tariefsverhoging te zijnen kennis heeft gebracht en wel tegen de datum waarop de tariefsverhoging ingaat.

10.4 Beide partijen zijn gerechtigd het abonnement op te zeggen door middel van een aangetekend schrijven, ten laatste 1 maand voor het einde van de lopende periode. De opzegtermijn gaat in op de 1ste van de maand volgend op de datum van opzeg, tenzij anders overeengekomen.
 

Artikel 11 Overige bepalingen

11.1 De Exploitant behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen. De meest recente Voorwaarden worden gepubliceerd op de Website.

11.2 Alle schriftelijke mededelingen, sommaties daaronder begrepen, voortvloeiend uit of verband houdend met deze Voorwaarden, dienen te worden gezonden naar: Parkeerbeheer INDIGO nv, Milisstraat 33, B-2018 Antwerpen. UON 0406.141.176 / BE0406141176

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle Parkeerovereenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

12.2 Ieder geschil tussen partijen ter zake zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechterbanken van het arrondissement Antwerpen.
 

B – Bijzondere bepalingen voor Gereserveerd Parkeren In aanvulling op het bepaalde in de Algemene Bepalingen van deze Voorwaarden zijn op Gereserveerd Parkeren de in dit hoofdstuk B opgenomen bepalingen van toepassing.
 

Artikel 1 - De parkeerfaciliteit

1.1 De Parkeerder kan door het plaatsen van een Gereserveerd Parkeren boeking via de Website, waarin de exacte Reserveringsperiode dient te worden aangegeven, een parkeerplek reserveren op een bepaald terrein van de Exploitant.

1.2 De Gereserveerd Parkeren boeking geeft uitsluitend recht om het Motorvoertuig te parkeren in/op de bij het betreffende parkeerproduct behorende Parkeeraccommodatie, zoals gespecificeerd op de Website. De Gereserveerd Parkeren boeking geeft uitdrukkelijk geen recht om te parkeren in/op andere Parkeeraccommodaties. De Exploitant behoudt zich het recht voor om, om haar moverende redenen, Parkeerders die een reservering hebben gemaakt een bepaald terrein, door te verwijzen naar een van de andere Parkeeraccommodaties.
 

Artikel 2 – Reservering, wijziging en annulering

2.1 De Parkeerder kan uitsluitend voor het Gereserveerd Parkeren reserveren door het invullen van het boekingsformulier voor het gewenste parkeerproduct via de Website.

2.2 Voor het Gereserveerd Parkeren gelden de boekingstermijnen zoals gecommuniceerd op de Website.

2.3 De Gereserveerd Parkeren boeking geldt onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de voor het betreffende Gereserveerd Parkeren product toegewezen aantal parkeerplaatsen. Indien de parkeerplaatsen niet (meer) beschikbaar blijken te zijn, zal de Exploitant de boeking niet accepteren en de Parkeerder daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

2.4 De Parkeerder dient in het boekingsformulier opgave te doen van de ingangsdatum en de einddatum van de Reserveringsperiode. Indien de Parkeerder zijn keuze heeft bepaald, wordt daarvan een volledige opgave getoond vergezeld van een opgave van het verschuldigde Parkeergeld. Vervolgens wordt de Parkeerder gevraagd of hij naar de elektronische betaalfaciliteit wil gaan om het verschuldigde Parkeergeld te betalen. Indien de Parkeerder vervolgens klikt op de knop waarmee de betaling definitief wordt gemaakt, komt de Parkeerovereenkomst voor het betreffende Gereserveerd Parkeren product met de Exploitant tot stand, en is de Parkeerder jegens de Exploitant gebonden aan de door hem gemaakte reservering.

2.5 Na het definitief maken van de reservering of boeking zal de Exploitant dit bevestigen door middel van een e-mailbericht aan het door de Parkeerder opgegeven e-mailadres. De bevestiging geldt als bewijs voor het bestaan en de inhoud van de Parkeerovereenkomst(en).

2.6 De Parkeerder kan te allen tijde zijn reservering wijzigen via een speciale inlogmodule bij de “Mijn reservering”- mogelijkheid op de Website. Voor het wijzigen of annuleren van een reservering voor Gereserveerd Parkeren geldt een termijn van uiterlijk 72 uur voor ingangsdatum van de Reserveringsperiode.

2.7 In geval van annulering van een Gereserveerd Parkeren is er geen restitutie van het Parkeergeld.

2.8 In geval van wijziging van een Gereserveerd Parkeren boeking in strijd met de in artikel 2.6 gestelde voorwaarden, zal geen restitutie van het verschuldigde Parkeergeld plaatsvinden.

2.9 Het is niet toegestaan een Gereserveerd Parkeren boeking te maken voor commerciële doeleinden. Een Gereserveerd Parkeren boeking is niet overdraagbaar voor commerciële doeleinden.
 

Artikel 3 - Parkeergeld en betaling

3.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 7.2 van de Algemene Bepalingen van deze Voorwaarden, kan de Parkeerder het voor de Gereserveerd Parkeren boeking verschuldigde Parkeergeld voldoen door betaling met een geldige creditcard of via Ideal via de elektronische betaalfaciliteit op de Website. Het accorderen van de betaling in die elektronische betaalfaciliteit houdt een uitdrukkelijke akkoordverklaring van de Parkeerder in om het verschuldigde Parkeergeld van zijn creditcard- of bankrekening af te laten schrijven.

3.2 Indien de betaling met de creditcard of de elektronische betaalfaciliteit wordt geweigerd, komt de boeking niet tot stand. De Parkeerder wordt hiervan ofwel direct bij de boeking dan wel kort nadien op de hoogte gesteld.

3.5 De Exploitant zal een tussentijdse wijziging van de tarieven vermelden op de Website. Een tussentijdse wijziging die valt in de periode nadat de Parkeerder de boeking definitief heeft gemaakt en voor de ingangsdatum van de Reserveringsperiode, heeft geen invloed op de parkeerkosten van de boeking.

 

Artikel 4 - Parkeren

4.1 Bij Gereserveerd Parkeren kan gekozen worden voor een aantal identificatiemiddelen waardoor de reservering wordt herkend bij het op/inrijden van de Parkeeraccommodatie, afhankelijk van de Parkeeraccommodatie en/of het parkeerproduct.

4.1.2. Kenteken: Het kenteken wordt automatisch bij oprijden herkend, een inrijdkaart met kenteken wordt gepresenteerd. In het venster verschijnt de tekst: “Neem kaart AUB”. Bij het verlaten van de Parkeeraccommodatie wordt het kenteken automatisch gelezen. Indien dit niet gelezen wordt, moet de Parkeerder de inrijdkaart presenteren. Indien de Reserveringsperiode overeenkomt met de Parkeerperiode kan de Parkeerder de Parkeeraccommodatie verlaten. Indien dit niet het geval is kan de Parkeerder de betaalautomaten de betreffende langere periode bijbetalen.

4.1.3. Toegangscode: Indien de Parkeerder voor deze optie bij reservering gekozen heeft door geen kenteken op te geven of indien kenteken niet gelezen wordt, ontvangt de Parkeerder van de Exploitant bij de e-mail bevestiging een Toegangscode. Deze toetst de Parkeerder in op de inrijzuil, waarna de inrijdkaart met kenteken gepresenteerd wordt. Vervolgens geldt dezelfde procedure als beschreven in artikel 4.1.2. Indien een Parkeerder eerder aankomt, dan de Gereserveerde tijd, dan zal niet automatisch een kaart verschijnen, maar kan alleen m.b.v. de Toegangscode worden ingereden.

4.2 Het is mogelijk om op een eerdere of latere datum/tijd dan de ingangsdatum van de Reserveringsperiode de Parkeeraccommodatie in/op te rijden, alsmede op een eerdere of latere datum/tijd dan de einddatum van de Reserveringsperiode de Parkeeraccommodatie te verlaten, onder de volgende voorwaarden:

Eerder in/oprijden

a. Indien de Parkeerder die een Gereserveerd Parkeren boeking heeft gedaan, op een eerdere datum/tijd dan de ingangsdatum/tijd van de Reserveringsperiode de Parkeeraccommodatie in/op rijdt, betaalt hij een aanvullend bedrag gelijk aan het volledige dan geldende reguliere parkeertarief over de periode tot aan de aanvang van de Reserveringsperiode. Het bedrag dat wegens de overschrijding van de Reserveringsperiode in rekening wordt gebracht, dient door de Parkeerder afzonderlijk te worden betaald.

Later in/oprijden

b. Indien de Parkeerder die een Gereserveerd Parkeren boeking heeft gedaan, op een latere datum/tijd dan de ingangsdatum/tijd van de Reserveringsperiode de Parkeeraccommodatie in/op rijdt, heeft dit geen invloed op de einddatum/tijd van de Reserveringsperiode: de einddatum/tijd blijft onveranderd. De Parkeerder heeft voorts geen recht op restitutie van enig deel van de betaalde Parkeergelden.

Eerder uitrijden

c. Indien de Parkeerder die een Gereserveerd Parkeren boeking heeft gedaan op een eerdere datum/tijd dan de einddatum/tijd van de Reserveringsperiode met zijn Motorvoertuig de Parkeeraccommodatie verlaat, dan eindigt de Parkeerperiode per die datum/tijd waarop de Parkeerder de Parkeeraccommodatie met zijn Motorvoertuig daadwerkelijk verlaat. Het is gedurende de Parkeerperiode dan ook niet mogelijk om tussentijds in- en uit- te rijden: bij de eerste keer dat de Parkeerder de Parkeeraccommodatie verlaat, eindigt automatisch de Parkeerperiode. De Parkeerder heeft geen recht op restitutie van enig deel van de betaalde Parkeergelden.

Later uitrijden

d. Indien de Parkeerder die een Gereserveerd Parkeren boeking heeft gedaan op een latere datum/tijd dan de einddatum/tijd van de Reserveringsperiode de Parkeeraccommodatie verlaat, wordt hem voor de tijd dat hij de Reserveringsperiode overschrijdt, een aanvullend bedrag in rekening gebracht. Het bedrag dat wegens de overschrijding in rekening wordt gebracht, heeft de hoogte van het dan geldende parkeertarief voor het betreffende terrein en dient door de Parkeerder afzonderlijk te worden betaald.

Eerder oprijden en later uitrijden

e. Indien de Parkeerder die een Gereserveerd Parkeren boeking heeft gedaan op een eerdere datum/tijd dan de ingangsdatum/tijd van de Reserveringsperiode de Parkeeraccommodatie in/op rijdt en tevens na de einddatum/tijd van de Reserveringsperiode de Parkeeraccommodatie verlaat, zijn de bovenstaande artikel 4.a en 4.d van toepassing. Beide extra periodes dienen door de Parkeerder te worden betaald op de in artikel 4.1 beschreven wijze.
 

Artikel 5 - Persoonsgegevens

5.1 Ter uitvoering van de Gereserveerd Parkeren Boeking verwerkt de Exploitant de volgende persoonsgegevens van de Parkeerder:

a. de door de Parkeerder bij de boeking verstrekte toegangscode.

b. de door de Parkeerder op de personal data page op de Website ingevulde persoonsgegevens.

De wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden door de Exploitant nageleefd.

5.2 De Exploitant verwerkt de sub 1 a van dit artikel genoemde gegevens teneinde de Parkeerder toegang te verschaffen tot de Parkeeraccommodatie. De sub 1 sub b van dit artikel genoemde gegevens verwerkt de Exploitant in het kader van het afwikkelen van de Gereserveerd Parkeren boeking, inclusief de betaling en klantenservice.

5.3 Indien de Parkeerder bezwaren heeft tegen het verzamelen van persoonsgegevens door de Exploitant kan hij dit laten weten door een e-mail te zenden aan reserva@besixpark.com. Mocht de Parkeerder zijn gegevens willen wijzigen of verwijderen uit de bestanden van de Exploitant dan kan hij ook gebruik maken van dit e-mailadres, dan wel deze zelf wijzigen of verwijderen als het gaat om de gegevens genoemd in artikel 5.5.

5.4 De Parkeerder kan zijn persoonlijke gegevens opslaan in een database via een speciale inlogmodule bij de “beheer mijn reservering”- mogelijkheid op de Website, zodat bij volgende boekingen zijn gegevens niet opnieuw ingevoerd hoeven te worden.

5.5 De Parkeerder kan te allen tijde zelf via een speciale inlogmodule bij de “beheer mijn reservering”- mogelijkheid via de Website de opgeslagen persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen.

5.6 De Exploitant heeft de afhandeling van creditcard transacties van Parkeerders uitbesteed aan Multisafepay B.V. De persoonsgegevens van de Parkeerders die nodig zijn voor het afhandelen van de creditcard transacties kunnen derhalve door de Exploitant aan Multisafepay B.V. ter beschikking worden gesteld. Multisafepay B.V. zal deze gegevens in zijn hoedanigheid als bewerker namens de Exploitant verwerken, uitsluitend voor het afhandelen van de creditcard transacties. Multisafepay B.V. zal deze gegevens niet aan derden verstrekken, anders dan de financiële instellingen voor de gekozen betaalmethode. De naam van Multisafepay B.V. kan in verband met het voorgaande vermeld staan op het rekening- of creditcard afschrift van de Parkeerder.
 

Artikel 6- Persoonlijke promotiecodes

De Exploitant kan aan gebruikers van Gereserveerd Parkeren promotiecodes verstrekken. Het gebruik van promotiecodes is strikt persoonlijk en uitsluitend toegestaan voor het doel waarvoor zij zijn uitgegeven, namelijk het eenmalig verkrijgen van een eenmalige korting voor een Gereserveerd Parkeren boeking. Bij misbruik van promotiecodes kan de gegeven korting door de Exploitant worden teruggevorderd.


Download de algemene voorwaarden in PDF